Teknikens och samhällets växelverkan

När ny teknik uppfinns och sprids i samhället påverkar det samhällets grundläggande värden. Dessa värden påverkar i sig hur tekniken realiseras. Tre olika värden i samhället fungerar i en växelverkan med teknologiska uppfinningar.

Tre grundläggande samhällsvärden

Vi har en mekanistisk världssyn, vilket innebär att vi ser universum som bestående av en samling delar, som i en maskin. Dessa delar kan analyseras och förstås var för sig. Vi ser oss som en art vars högt stående intellekt kan förstå allt i universum.

Nästa samhällsvärde är effektivitet. Tidigare brukade vi applicera detta på maskiner, men nu ser vi det som att alla delar av samhället hela tiden blir mer effektiva. Varje del kan utföra en allt större del av sin potential.

Slutligen tror vi att det hela tiden pågår ett socialt framåtskridande. Före den industriella revolutionen ansåg de flesta samhällen att de rörde sig i cykler. Detta eftersom samhället var baserat på bondens uppfattning av årets säsongcykler, som utgjorde grunden för den jordbruksbaserade ekonomin. På Wikipedia kan du läsa mer om den industriella revolutionen.

Samhällsstrukturer och information

Teknologin har också gjort det möjligt för sociala strukturer att uppkomma. Exempel på detta är regeringar, hälso- och sociala organisationer och militären. Vi har också fått en mycket större möjlighet att sprida och behandla information över hela världen. Till detta hör nyheter och annan information, i textformat, bilder och strömmande media.

Med hjälp av vår teknologi kan vi sprida kunskap. Världen upplevs som mindre sedan uppkomsten av TV-mediet och internet. Detta har gjort att olika kulturers värden har fått en global spridning, och även idéer och information. Människor har i dag en mycket större möjlighet att lära sig mer om hur världen fungerar.

shesha